100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

De eerste oorlogsjaren…..

De oudste notulenboeken die in ons bezit zijn, beginnen in 1932 en eindigen in 1942. Om een beeld te schetsen hoe de eerste oorlogsjaren werden ervaren hieronder bijgevoegd het “Jaarverslag van Excelsior over het jaar 1940”. Secretaris Bosch geeft aan dat dit Jaarverslag een zwarte bladzij zal blijven in zijn Notulenboek. Nederland raakte per 10 mei 1940 in de oorlog verwikkeld en moest na 4 dagen strijd capituleren. Het Bestuur zag zich hierdoor genoodzaakt om de vereniging enkele maanden stil te leggen. Bosch eindigt met de wensch dat het komende jaar een vredesjaar mag worden…

In het Jaarverslag over 1941 geeft secretaris Bosch aan dat dit de kortste zal zijn van allen. Het is nog steeds oorlog maar toch wordt er aan een aantal concoursen meegedaan. Het 10-jarig dirigentschap van dhr. Mooij wordt op den 11e mei 1941 met het oog op de donkere tijden beknopt in besloten kring op de repetitie herdacht. Wederom hopende dat 1942 een vredesjaar zal worden…

In 1942 worden de optredens ook minder. Bosch merkt op dat het een dood jaar van “Excelsior” is geweest, futloos is het geheele corps, hetgeen in hoofdzaak aan de oorlogstoestanden is toe te kennen. Ook werd het corps getroffen door het vertrekken van 2 muzikanten welke werden opgeroepen voor werkzaamheden in Duitschland. Hij eindigt voor de derde maal met de wensch dat 1943 een vredesjaar zal worden…

Met dit artikel willen we de eerste 25 jaren van Excelsior afsluiten. Volgende periode beslaat de jaren 1944-1968.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Een prinsesje geboren….of toch nog niet….?

Uit het Overveluwsch Weekblad – Harderwijker Courant van 18 januari 1938 een artikel over de mogelijke geboorte van een prinsesje. Excelsior repeteerde op vrijdagavond 14 januari 1938 samen met het kinder- en meisjeskoor “‘t Herfstklokje” voor het programma dat zij hopen uit te voeren op den vrijdagavond na de blijde gebeurtenis in het Vorstenhuis. De vreugde was echter van korte duur…. Toen de secretaris van “Excelsior” zich telefonisch in verbinding stelde met den burgemeester kon er geen bevestigend antwoord worden gegeven en was alle hoop vervlogen… Prinses Beatrix is uiteindelijk alsnog op maandag 31 januari 1938 geboren…..

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Het defilé bij het Paleis te Soestdijk

Uit een krantenbericht uit De Gooi- en Eemlander van 30 juni 1937 blijkt dat het fanfarecorps Excelsior Putten destijds mee heeft gedaan met een tweedaagsche concours, uitgeschreven door de muziekvereeniging Voorwaarts, voortgezet met concertwedstrijden. Hieruit blijkt Excelsior destijds uit te komen in de Eere afdeling fanfare en met 313 punten een 1e prijs te hebben behaald. Ook bij de marschwedstrijden werd door Excelsior een 1e prijs behaald. Verder werd, aangezien het de verjaardag was van Prins Bernhard (29 juni), met totaal 14 muziekverenigingen deelgenomen aan het defilé. Hierbij was de geheele Koninklijke familie op het bordes aanwezig.

Uit: De Gooi- en Eemlander van 30 juni 1937
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

“Het Dames Comité der Vereeniging”

Uit notulen van 1933 en 1936 blijkt dat Excelsior in die periode regelmatig een Bazar organiseerde om geld op te halen voor de vereniging. Hiervoor werkte het Bestuur samen met een Dames Comité, die hand- en spandiensten verzorgden om de Bazar tot een succes te maken. Uit bijgevoegde notulen uit 1936 blijkt dat de Bazar drie dagen werd gehouden. (donderdag, vrijdag en zaterdag) De opening werd verricht door de toenmalige erevoorzitter van Excelsior, burgemeester M.L. van Geen. Tevens zouden meerdere Hooggeplaatste personen worden aangezocht en Besturen van plaatselijke verenigingen. De bazar bestond o.a. uit een Vliegbommentent, lachspiegels, grabbelton, kegelbaan, schietbaan, sjoelbakken, piramidespel, hoedenspel, Amerikaansche Hoepela, rolbiljet, vroolijke keuken en weegschaal. Entree was 10 cent. Ook werden er op alle dagen muzikale rondgangen door het dorp gedaan. Wat de exacte locatie van de bazar is geweest is onduidelijk. Uit de notulen van 1933 blijkt deze te zijn gehouden in de ontspanningszaal van Simon.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Door de leden: Dennis de Boer

Dennis de Boer is de naam, 27 jaar jong, kom uit Putten en woon nog thuis bij mijn ouders. In het dagelijks leven zit ik in de installatietechniek bij installatiebedrijf E. Kleijer. Verder zijn mijn hobby’s eigenlijk alles wat met licht, muziek, geluid en beeld te maken heeft.  Zo combineer ik Excelsior met een andere hobby; Veluwe FM.

Het is dan ook inmiddels zo ‘n 17 jaar geleden dat ik bij Excelsior kwam, doordat ik de techniek bediende bij het muziekprogramma HaFaBra, gepresenteerd door Peter Does en Wietze van der Zee.     Destijds was Peter Does de drumbandinstructeur en hij kon wel wat leerlingen gebruiken. In die tijd zat ik ook nog op gitaarles maar moest toch een keuze maken, ik besloot om lid te worden van Excelsior.

“Er gaat geen repetitie voorbij waarbij er niet gelachen wordt.”

Tot op heden speel ik voornamelijk snaretrom wat me uitstekend bevalt. Er gaat geen repetitie voorbij waarbij er niet gelachen wordt. Zeker als we voor de 6e keer weer dezelfde maat niet goed slaan. Zo goed zijn we op elkaar ingespeeld.

Qua optreden staat de Taptoe en Koningsdag hoog in mijn lijst.  Hoe mooi is het om als korps rond te lopen en mooie marsen te kunnen spelen, zeker als er veel Puttense bevolking langs de kant staat en spontaan begint te klappen als je langs loopt. Verder ben ik ook betrokken bij The Peppernuts. Dit is erg leuk om te doen vanwege de diversiteit aan optredens bij scholen, woongroepen en intochten.

Ik hoop dat Excelsior nog veel meer leden krijgt en lang mag voortbestaan, want wat is een intocht avondvierdaagse, Koningsdag en Taptoe Putten zonder Excelsior…….

Dennis de Boer – Slagwerker
Posted in Door de leden

Het jaar 1934

Na alle berichtgeving over ons concert van afgelopen zaterdag 9 maart, gaan we weer verder met de geschiedenis van onze vereniging.

Dit keer een groepsfoto uit 1934 en het Jaarverslag over 1934. In 1934 bestond de vereniging 15 jaar.

Over de foto is weinig bekend. Waar is de foto genomen? Misschien herkend iemand nog een muzikant op de foto?

In het Jaarverslag geeft secretaris H. Bosch de goede verstandhouding aan tussen dirigent E. Mooy en het bestuur. Ook de leden worden geprezen voor hun inzet en de behaalde resultaten op concoursen. De medelevendheid van de burgerij is ook zeer te prijzen. De voorzitter (E. Polhoud) heeft te kennen gegeven ermee op te houden en zich niet meer herkiesbaar te stellen omdat hij wegens zijn bedrijf de belangen van de vereniging niet meer naar behoren kan behartigen. De voorzitter wordt uitvoerig bedankt voor zijn inzet en werkzaamheden tijdens zijn voorzitterschap. Het bestuur zag er daarna als volgt uit:

  • Voorzitter H.J.W. Spruytenburg
  • 2e Voorzitter H. Jansen
  • Secretaris H. Bosch
  • 2e Secretaris St. van Boeijen
  • Penningmeester W. Kieft
  • 2e Penningmeester A. Pieper
  • Bibliothecaris C.J. van de Brink
  • Commissaris van Orde J. van Losenoord
  • Algemeen Adjunct G. Seegers

In 1934 werd ook de nieuwe Muziektent geopend. (Waar heeft deze gestaan?) Ook wordt beschreven dat het donkere tijden zijn, de crisis overheerst en men al het mogelijke moet blijven doen om de vereniging in leven te houden. “Wij moeten het ideale gebouw van de toekomst schetsen in ons eigen kracht, en daaruit de moed putten om ons werk ongeschonden door het diepe dal van den huidigen moeilijken tijd dragen naar de hooge toppen van een nabije toekomst”, aldus Bosch. Oproep wordt gedaan aan de leden om hieraan mee te werken en het bestuur bij zijn beslissingen te steunen. “Dus is er iets, bespreekt dat met U bestuur, doch nooit of te nimmer op straat, dat brengt geen opbouw, het doet afbreuk.” Bosch besluit zijn Jaarverslag met de woorden: “Ik besluit thans met den wensch, dat 1935 voor ons allen en voor onze Vereeniging een jaar moge worden van opbloei, en dat wij elkaar zullen vinden in het schoone doel der muzikale ontwikkeling, tot steun van onze thans krachtige Vereeniging “Excelsior”.”

In dit bericht zijn ook nog de Notulen der Jaarvergadering op 8 februari 1934 bijgevoegd. Hierbij zijn ook de leden aanwezig. (Tegenwoordig houdt Excelsior 1 a 2 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering met haar leden) Tijdens de Jaarvergadering vindt altijd een jaarverslag van de secretaris en penningmeester plaats. Evenals een verslag van de Kascommissie die de financiële boeken controleert. Het batig saldo in 1934 betrof Fl. 25,35…..

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior